Автор Тема: Проект изменений в порядке проверок Пробирной службой  (Прочитано 3951 раз)

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
ПРОЕКТ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
________________   
Київ
№ ___________


Про внесення змін до Інструкції про
порядок проведення перевірок щодо
додержання законодавства України
при здійсненні операцій з
дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням


Відповідно до статті 16 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2008 року № 1519, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 березня 2009 року за № 239/16255, виклавши її в новій редакції, що додається.
2. Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України (Клепчуков В. П.) та Департаменту пробірного контролю та контрольно-наглядової роботи Державної пробірної служби України (Бірюков О. І.) забезпечити в установленому порядку:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Шевченка Ю. І. та заступника Голови Державної пробірної служби України Ніколаєнка Н. І.

Міністр Ю. КОЛОБОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 22 грудня 2008 р. № 1519
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
«___» __________ 2013 року № ____)

Інструкція
про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням


І. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до законів України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну пробірну службу України, затвердженого Указом Президента України  від 13.04.2011 № 461/2001 та визначає порядок проведення Державною пробірною службою України (далі – Пробірна служба) перевірок щодо додержання вимог законодавства України при виконанні операцій, здійснення обігу та обліку дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі – дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння).

1.2. У цій Інструкції визначено основні вимоги та порядок здійснення Пробірною службою:
перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами, що містять дорогоцінні метали, а також скуповують, приймають у заставу і на комісію ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, здійснюють торгівлю ними або надають посередницькі послуги в торгівлі, зберігають та експонують різноманітні предмети, що містять зазначені цінності, збирають і переробляють відходи та брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
контролю за виконанням вимог щодо одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у військових частинах, підрозділах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, а також в установах і організаціях, що належать до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади, у разі якщо вони здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні:
суб’єкт - суб’єкт господарювання, який здійснює операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами, що містять дорогоцінні метали, а також скуповує, приймає у заставу і на комісію ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, здійснює торгівлю ними або надає посередницькі послуги в торгівлі, зберігає та експонує різноманітні предмети, що містять зазначені цінності, збирає і переробляє відходи та брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; військова частина, підрозділ, установа та організація Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, а також установа і організація, що належать до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

1.4. Вимоги цієї Інструкції є обов’язковими для уповноважених посадових осіб Пробірної служби (далі – контролери) та суб’єктів.

1.5. Контроль за дотриманням законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

ІІ. Права та обов’язки контролерів
2.1. Контролери мають право:
2.1.1. Доступу до приміщень суб’єктів при пред’явлені службового посвідчення та за умови дотримання законодавства щодо організації та проведення перевірки;
2.1.2. Оглядати робочі місця, робочі та допоміжні приміщення, місця постійного або тимчасового зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та в разі виявлення порушень опечатувати, якщо це не призводить до зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, зазначені приміщення і місця. Вимагати від керівника суб’єкта проведення повної або вибіркової інвентаризації залишків дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
2.1.3. Вимагати та отримувати у визначені терміни від посадових осіб та інших працівників суб’єкта відповідні документи, у тому числі засвідчені в установленому порядку їх копії, необхідні довідки та письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірок;
2.1.4. Перевіряти облікові документи, в тому числі обліково-технічні, нормативно-технічні, звітні документи щодо операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, отримувати засвідчені в установленому порядку копії цих документів;
2.1.5. Проводити відбір:
проб продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для перевірки та проведення аналізів у лабораторіях органів, які здійснюють державний пробірний контроль;
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
2.1.6. Фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу;
2.1.7. Одержувати у порядку, встановленому законом, від органів виконавчої влади, органів судової влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;
2.1.8. Вимагати від суб’єкта усунення виявлених перевіркою порушень законодавства при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
2.1.9. Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення, визначені частиною другою статті 1891 цього Кодексу.

2.2. Контролери зобов’язані:
2.2.1. Повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірки у межах повноважень, передбачених законодавством;
2.2.2. Під час проведення перевірок дотримуватись принципів недискримінації;
2.2.3. Дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами;
2.2.4. Забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб’єкта, що стає доступною у ході здійснення перевірки;
2.2.5. Ознайомити керівника суб’єкта або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами перевірки в строки, передбачені законодавством;
2.2.6. Надавати суб’єкту консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).
2.3. Контролеру забороняється здійснювати перевірки суб’єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) контролер перебуває в родинних стосунках.

ІІІ. Права та обов’язки суб’єктів
3.1. Суб’єкт має право:
3.1.1. Вимагати від контролерів додержання вимог законодавства щодо організації та проведення перевірок;
3.1.2. Перевіряти наявність у контролерів службового посвідчення і одержувати копію посвідчення на проведення перевірки;
3.1.3. Не допускати контролерів до перевірки, якщо:
- вона здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законодавством;
- контролер не надав копії документів, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
3.1.4. Бути присутнім під час здійснення перевірки;
3.1.5. Вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб’єкта;
3.1.6. Одержувати та знайомитися з матеріалами перевірки в порядку, визначеному законодавством;
3.1.7. Надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення, що додаються до акта перевірки;
3.1.8. Оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії Пробірної служби та контролерів при проведенні перевірок та видані припису або розпорядження щодо усунення виявлених порушень.

3.2. Суб’єкт зобов’язаний:
3.2.1. Допускати контролерів до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами;
3.2.2. Виконувати вимоги Пробірної служби або контролерів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
3.2.3. Надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки;
3.2.4. Одержувати примірник акта перевірки, припису або розпорядження  щодо усунення виявлених порушень.

3.3. Невиконання приписів або розпоряджень щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення перевірки, тягне за собою застосування до суб’єкта штрафних санкцій у порядку, встановленому законодавством.

ІV. Порядок організації перевірок

4.1. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних та квартальних планів перевірок суб’єктів господарювання Пробірною службою, затверджених Головою Пробірної служби або його заступником.
Зміни до річних та квартальних планів вносяться за рішенням Голови Пробірної служби на підставі вмотивованого подання керівника самостійного структурного підрозділу Пробірної служби, що здійснює контрольно-наглядові функції.

4.2. Періодичність здійснення планових заходів визначається відповідно до вимог критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням і періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року            № 909.

4.3. Проведення планових перевірок здійснюється за умови письмового повідомлення суб’єкта про проведення планового заходу (додаток 1) не пізніше як за десять днів до дня здійснення перевірки.
При проведенні перевірок дотримання вимог законодавства щодо одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у військових частинах, підрозділах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України письмове повідомлення не є обов’язковим.

4.4. На проведення планової перевірки складається план проведення перевірки, який затверджується Головою Пробірної служби або його заступником. Порядок складання плану проведення перевірки визначається внутрішніми документами Пробірної служби.

4.5. Під час планової перевірки перевіряється діяльність суб’єкта відповідно до плану проведення перевірки з урахуванням вимог, зазначених в пунктах 5.4 та 5.5 розділу V цієї Інструкції, за останній рік або більш тривалий період з урахуванням строків проведення останньої перевірки, але не більше ніж 3 роки.

4.6. Тривалість планової перевірки визначається річним та квартальним планом перевірок суб’єктів господарювання Державною пробірною службою України, але не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – п’яти робочих днів.

4.7. Позапланові перевірки проводяться в разі:
подання суб’єктом письмової заяви до Пробірної служби про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
потреби у здійсненні контролю за виконанням суб’єктом припису або розпорядження щодо усунення порушень вимог законодавства, виданого за результатами проведення попереднього планового заходу;
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом вимог законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом;
неподання у встановлений термін суб’єктом документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

4.8. Тривалість позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів.

4.9. Для проведення планової або позапланової перевірки Пробірною службою видається наказ, який містить найменування суб’єкта, що підлягає перевірці, строк проведення та предмет перевірки. На підставі наказу оформлюється письмове посвідчення на проведення перевірки (додаток 2) за підписом Голови Пробірної служби або його заступника.
Посвідчення на проведення перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки (додаток 3), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.

V. Порядок проведення перевірок

5.1. Під час проведення перевірки суб’єкта контролер керується чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами щодо порядку здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, в тому числі цією Інструкцією та планом проведення перевірки, затвердженим Головою Пробірної служби або його заступником.

5.2. Перевірка проводиться в присутності керівника суб’єкта, або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта.

5.3. Після прибуття на місце перевірки контролер зобов’язаний:
5.3.1. Пред’явити керівнику суб’єкта, або його заступнику, або уповноваженій особі суб’єкта письмове посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує особу контролера, і надати копію посвідчення на проведення перевірки. На посвідченні на проведення перевірки керівник суб’єкта, або його заступник, або уповноважена особа суб’єкта повинна зробити відмітку про отримання посвідчення на проведення перевірки;
5.3.2. При проведенні позапланової перевірки ознайомити керівника суб’єкта або його заступника, або уповноважену особу суб’єкта з планом проведення перевірки, підставою для проведення позапланової перевірки та надати копію відповідного документа;
5.3.3. Запропонувати керівнику суб’єкта, або його заступнику, або уповноваженій особі суб’єкта за необхідності прийняти відповідний розпорядчий документ про проведення перевірки;
5.3.4. Зробити відповідний запис у журналі реєстрації перевірок (за його наявності).

5.4. Під час проведення планової перевірки контролер зобов’язаний перевірити:
5.4.1. Наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в місцях зберігання та використання.
Контролер на початку перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зобов’язаний поставити дату і свій підпис в документах оперативного обліку.
Фактична наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння перевіряється комісією, створеною відповідним розпорядчим документом суб’єкта, за участю матеріально відповідальної особи та у присутності контролера. Перевіряється наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у повному обсязі або вибірково згідно із затвердженим планом проведення перевірки.
Перевірка наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводиться відповідно до вимог нормативних документів.
У процесі перевірки наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння контролер стежить за правильністю визначення реквізитів, передбачених    пунктом 9.5 розділу ІХ Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06 квітня 1998 року № 84 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року № 1230), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 р. за № 271/2711, а також за правильністю записів в акті перевірки фактичної наявності. Під час перевірки наявності дорогоцінних металів може проводитись їх вибіркове випробування. Випробування проводиться відповідно до вимог нормативних документів.
При перевірках суб’єктів, які здійснюють виготовлення та (або) торгівлю ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, проводиться перевірка наявності відбитків державних пробірних клейм на ювелірних та побутових виробах з дорогоцінних металів. У випадку виявлення ювелірних та побутових виробів без відбитків державних пробірних клейм контролер складає акт відбору ювелірних виробів, згідно з додатком 4 до цієї Інструкції. Відібрані вироби упаковуються матеріально відповідальною особою у присутності контролера, опечатуються печаткою Пробірної служби і передаються на зберігання посадовій особі суб’єкта. Опечатані вироби з примірником акта відбору подаються суб’єктом до Пробірної служби в строк та за адресою, зазначеними в акті.
« Последнее редактирование: 12.09.2013, 23:00:35 от Admin »

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
...(продовження)
Якщо перевірка наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у робочих та допоміжних приміщеннях, місцях постійного або тимчасового зберігання не закінчена за один день або якщо вона перервана з будь-яких причин, то такі приміщення або місця зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння опечатуються печатками контролера і матеріально відповідальної особи (за наявності), з урахуванням вимог підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу ІІ цієї Інструкції.
Результати перевірки наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння оформляються відповідними актами, що складаються за формами згідно з додатками 5-8 до цієї Інструкції в трьох примірниках та підписується членами комісії, які перевіряли наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та матеріально відповідальною особою. Один примірник акта про перевірку фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння передається до відповідного структурного підрозділу суб’єкта для порівняння з даними первинної облікової документації, другий примірник залишається у матеріально відповідальної особи, третій - у контролера.
В акті про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння робиться запис про те, що перевірка наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводилась у присутності контролера, який засвідчує це своїм підписом.
Кожна сторінка акта про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння підписується всіма членами комісії, які брали участь у цій перевірці, і контролером. В акті про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не допускаються виправлення.
Контролер перевіряє документи на дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, які знаходяться на переробці у інших суб’єктів або на які відсутні двосторонні документи щодо їх приймання-передачі. На такі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння суб’єкт надає контролеру довідку, підписану його керівником або уповноваженою особою та особою, яка веде бухгалтерський облік.
Порівняльна відомість фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння складається суб’єктом за формами згідно з додатком 9 - для виробників ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, додатком 10 - для інших суб’єктів відповідно до вимог законодавства щодо обліку з виведенням лишків і нестач. Контролер повинен перевірити правильність даних порівняльної відомості і їх відповідність даним первинної облікової документації.
Матеріально відповідальні особи повинні ознайомитися з даними порівняльної відомості і підписати її до передачі на підпис керівнику суб’єкта або уповноваженої ним особи. У разі виявлення перевіркою фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння лишків та нестач дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння матеріально відповідальні особи повинні надати контролеру письмові пояснення, достовірність яких має бути перевірено контролером.
Проведення повторної перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння допускається, як виняток, у разі надання суб’єктом контролеру відповідних пояснень і обов’язково в присутності контролера;

5.4.2. Джерела і порядок надходження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Контролер перевіряє наявність договорів та первинних документів щодо поставок дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Перевіряється повнота та правильність оформлення первинних документів щодо надходження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Проводиться порівняння даних первинних документів щодо отриманих дорогоцінних металів з бухгалтерськими даними.
Контролер перевіряє наявність документів щодо якості дорогоцінних металів (сертифікати, паспорти якості тощо).
За наявності у суб’єкта лабораторії атестованої (акредитованої) для визначення масової частки дорогоцінних металів перевіряється порядок відбору проб для визначення масової частки дорогоцінних металів, його відповідність вимогам нормативних документів. Перевіряється відповідність діапазону вимірювань Галузі атестації (акредитації).
У випадку відсутності у суб’єкта лабораторії атестованої (акредитованої) для визначення масової частки дорогоцінних металів встановлюється в якій атестованої (акредитованої) лабораторії проводились аналізи. Перевіряється відповідність діапазону вимірювань Галузі атестації (акредитації) цієї лабораторії;
5.4.3. Використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Контролер перевіряє наявність схеми руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на окремих виробничих дільницях та у виробництві в цілому, а також її відповідність технологічному процесу. Відповідно до схеми руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння перевіряється наявність норм витрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та їх щорічний перегляд.
Контролер перевіряє фактичні витрати дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з урахуванням витрат на окремі деталі і види робіт (операції) та порівнює фактичні витрати дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння із нормами витрат, затверджених керівництвом суб’єкта, та у разі виявлення невідповідності з’ясовуються причини порушення цих норм. Посадові особи можуть надавати письмові пояснення щодо причин перевитрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також причин використання їх на потреби, не передбачені затвердженими нормами витрат. У разі виявлення випадків, коли фактичні витрати нижчі від затверджених норм, з’ясовується, за рахунок чого утворилась економія дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. В окремих випадках фактичні витрати дорогоцінних металів можуть порівнюватися з нормами витрат тільки на виготовлення деталей або на окремі види робіт (операції), але результати такого порівняння мають бути пов’язані з аналізом витрат дорогоцінних металів на товарний випуск продукції.
Контролер складає матеріальний баланс руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за відповідний період за поданою суб’єктом інформацією про рух дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в якому відображаються залишки дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на початок періоду, надходження, витрати (готова продукція, відходи, незавершене виробництво, втрати), залишки на кінець періоду, аналізує виявлені розбіжності в цьому балансі та отримує письмові пояснення від особи, яка веде бухгалтерський облік, та керівника суб’єкта;
5.4.4. Порядок реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Встановлюються споживачі продукції суб’єкта. Контролер перевіряє наявність договорів та первинних документів на реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Перевіряється повнота та правильність оформлення первинних документів щодо реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
При здійсненні суб’єктом реалізації ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння перевіряється правильність оформлення товарних ярликів відповідно до вимог нормативно-правових актів. Контролер складає матеріальний баланс руху клеймованих ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за відповідний період за поданою суб’єктом інформацією про рух ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в якому відображаються залишки ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на початок періоду, надходження, витрати, залишки на кінець періоду, аналізує виявлені розбіжності в цьому балансі та отримує письмові пояснення від особи, яка веде бухгалтерський облік, та керівника суб’єкта.
Під час здійснення перевірок суб’єктів, які здійснюють афінаж дорогоцінних металів, ломбардну діяльність або скуповування дорогоцінних металів, перевіряється першочерговість пропонування афінованих дорогоцінних металів у стандартному вигляді, скуплених та не викуплених з-під застави ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, а також дорогоцінного каміння першого порядку Національному банку України та Пробірній службі.
При перевірках суб’єктів, які здійснюють виробництво дорогоцінних металів, перевіряється повнота та правильність оформлення сертифікатів на дорогоцінні метали.
5.4.5. Порядок і повноту збирання та здавання до переробних підприємств брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Контролер встановлює джерела утворення брухту та відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, перевіряє порядок збирання брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з усіх джерел утворення.
Контролер перевіряє повноту збирання брухту і відходів дорогоцінних металів, що утворюються при списанні та ліквідації основних засобів, швидкозношуваних та малоцінних предметів.
Контролер перевіряє факт виконання суб’єктом первинної обробки та переробки брухту і відходів дорогоцінних металів, забезпечення методів випробування і аналізів правильності визначення вмісту дорогоцінних металів у брухті та відходах, технології обробки та переробки – їх мінімальні втрати.
Контролер визначає фактичну кількість відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що зібрана за період, що перевіряється, і порівнює з кількістю, яку слід було зібрати, виходячи із затверджених норм зворотних відходів та фактичного виробництва продукції.
Контролер порівнює облікові дані суб’єкта про вміст дорогоцінних металів у брухті та відходах, що здані до переробних підприємств, з даними про вміст дорогоцінних металів, підтвердженими відповідними документами переробних підприємств. За наявності розбіжностей з’ясовуються причини цього й уточнюється, чи вносилися у зв’язку цим суб’єктом необхідні корективи у відповідні звітні документи щодо витрат дорогоцінних металів.
Під час перевірки суб’єктів, які збирають і первинно обробляють, переробляють брухт та відходи дорогоцінних металів, перевіряється наявність обов’язкового вхідного, проміжного і вихідного контролю вмісту дорогоцінних металів, наявність вимірювальної лабораторії, порядок оформлення актів приймання-передавання, відповідних документів, порядок реалізації концентратів, напівпродуктів та афінованих металів.
Обов’язково порівнюються маси дорогоцінних металів у перерахунку на вагу чистого металу, що передаються, з даними відповідних документів постачальника і одержувача. У разі розбіжностей контролер отримує письмові пояснення від керівника суб’єкта або уповноваженої ним особи. При цьому, такому аналізу піддається як сировина, так і отриманий продукт переробки;
5.4.6. Облік операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.
Контролер перевіряє додержання суб’єктом нормативно-правових актів, зокрема щодо видачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на виробництво, порядку звітності щодо їх витрачання, порядку списання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, порядку ведення обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у виробничих структурних підрозділах та на об’єкті в цілому, порядку зберігання, інвентаризації.
Перевіряється правильність ведення обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді: сировині, напівфабрикатах, готовій продукції, ювелірних виробах, інструменті, обладнанні (у тому числі облік дорогоцінних металів, які перебувають у незавершеному виробництві, у вигляді зібраних, але не повністю готових вузлів і виробів, які містять дорогоцінні метали), а також у брухті і відходах за всіма джерелами їх утворення і за всіма місцями зберігання. Перевіряється, чи всі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться в основних засобах, швидкозношуваних та малоцінних предметах, узяті на облік.
Перевіряється правильність відображення в облікових документах даних про характеристики дорогоцінного каміння та відповідність їх нормативно-технічній документації (державним стандартам, технічним умовам).
Перевіряється порядок і строки проведення інвентаризацій дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, порівняння її результатів з обліковими даними, правильність запису в облікових документах лишків та нестач, виявлених під час інвентаризацій;
5.4.7. Порядок зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативно-технічної документації, нормативно-правових актів, відомчого контролю за обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
5.4.8. Забезпечення суб’єкта необхідними приладами і технологічним обладнанням, внутрішньою, посадовими та технологічними інструкціями, спеціалістами відповідної кваліфікації для ведення відповідного виду господарської діяльності;
5.4.9. Наявність ваговимірювальних засобів та свідоцтва про їх повірку або метрологічну атестацію відповідно до вимог законодавства, правильність зважування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
5.4.10. Виконання наказів керівника суб’єкта і плану заходів, розроблених за результатами попередньої перевірки, а також розпоряджень Пробірної служби щодо усунення порушень. У разі невиконання або неповного виконання цих розпоряджень, наказів та планів заходів виявляються причини та особи, що допустили порушення, та отримуються від них письмові пояснення.

5.5. При здійсненні перевірок підприємств, організацій та установ, які здійснюють державний пробірний контроль, контролер зобов’язаний перевірити:
5.5.1. Дотримання вимог нормативних документів при виконанні вимірювань дорогоцінних металів в ювелірних сплавах;
5.5.2. Виконання приписів Настанови з якості у вимірювальній лабораторії;
5.5.3. Облік виконання експертно-пробірних робіт (приймання, випробування, клеймування та повернення ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів);
5.5.4. Облік, використання та зберігання квитанцій;
5.5.5. Дотримання методів випробувань ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів;
5.5.6. Дотримання порядку клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів. Якість нанесення відбитків державних пробірних клейм та іменників на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів;
5.5.7. Облік, використання та зберігання державних пробірних клейм;
5.5.8. Внутрішній контроль за якістю виконання експертно-пробірних робіт.

5.6. Під час позапланової перевірки перевіряється діяльність суб’єкта лише з тих питань, які стали підставою для проведення перевірки.

VІ. Порядок оформлення матеріалів перевірки
6.1. У разі, якщо контролер керівником або уповноваженою особою суб’єкта не допускається до проведення перевірки, ним складається акт про відмову в проведенні перевірки, згідно з додатком 11 до цієї Інструкції.
У разі, якщо керівник або уповноважена ним особа суб’єкта відмовляється від отримання акта про відмову в проведенні перевірки особисто, такий акт із зазначенням в ньому реєстраційного номера передається через канцелярію суб’єкта або відправляється рекомендованим листом.
6.2. Якщо при перевірці виявлено порушення, яке може бути приховане, або за виявленими фактами порушень необхідно вжити термінових заходів для їх усунення, то контролер зобов’язаний, до закінчення перевірки, скласти проміжний акт, згідно з додатком 12 до цієї Інструкції, і отримати письмові пояснення від посадових осіб суб’єкта. Проміжний акт складається у трьох примірниках спільно з відповідними посадовими особами суб’єкта. У проміжному акті відображаються порушення на відповідному виробничому структурному підрозділі. Один примірник проміжного акта передається керівнику суб’єкта для вжиття відповідних заходів. Виявлені порушення включаються до акта перевірки.
У разі потреби проміжний акт передається Голові Пробірної служби для прийняття рішення про передачу його до правоохоронних органів.

6.3. За результатами проведеної перевірки суб’єкта контролер складає акт перевірки, згідно з додатком 13 до цієї Інструкції.
Якщо під час перевірки порушень не виявлено, про це робиться запис в акті.
Акт перевірки складається із дотриманням об’єктивності, неупередженості, однозначності, чіткості та точності опису виявлених фактів та запису даних.
Додатки до акта нумеруються і в акті зазначається кількість аркушів на яких вони викладені.

6.4. Усі порушення і недоліки щодо операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, виявлені під час перевірки, мають бути викладені в акті перевірки на підставі перевірених даних та підтверджені письмовими поясненнями. У разі ненадання відповідних пояснень щодо виявлених порушень контролером робиться відповідний запис в акті перевірки про відмову від надання пояснень. При викладенні в акті перевірки виявлених порушень контролер зазначає відповідні структурні одиниці нормативно-правових актів, вимоги яких було порушено.
Дозволяється у разі виявлення під час перевірки значних обсягів однотипних порушень нормативно-правових актів зазначати ці порушення в окремому розділі акта перевірки.

6.5. Документи, довідки та пояснення, що додаються до акта перевірки, мають бути адресовані на ім’я Голови Пробірної служби, підписані керівником, особою, яка веде бухгалтерський облік, або іншою уповноваженою особою суб’єкта, та засвідчені печаткою суб’єкта (за наявності). З метою запобігання зайвому нагромадженню матеріалів перевірки в акті перевірки дозволяється робити посилання на прийняті розпорядчі документи, висновки комісій та інші документи із зазначенням їх номерів, дат і прізвищ осіб, що підписали ці документи, не долучаючи ці документи до матеріалів перевірки.

6.6. З актом перевірки контролер зобов’язаний ознайомити керівника, або його заступника, або уповноважену особу суб’єкта. Факт ознайомлення вони засвідчують відповідним записом та особистими підписами в акті перевірки. Пояснення або заперечення щодо перевірки додаються до акта перевірки в письмовій формі або надсилаються на адресу, вказану контролером, не пізніше ніж у триденний строк. Зауваження суб’єкта щодо перевірки є невід’ємною частиною акта перевірки.

6.7. Якщо керівник або інші посадові особи суб’єкта у своїх поясненнях заперечують факти, наведені в акті перевірки, то контролер зобов’язаний додатково перевірити такі факти. Отримані в результаті додаткової перевірки документи додаються до акта перевірки. Якщо керівник суб’єкта або його заступник, або уповноважена ним особа відмовляється засвідчити факт ознайомлення з актом перевірки своїм підписом, то контролер повинен зробити про це відповідний запис в акті перевірки. У цьому разі один примірник акта перевірки надсилається у п’ятиденний строк з моменту складання акта перевірки за місцезнаходженням (місцем проживання) цього суб’єкта із супровідним листом згідно з додатком 14 до цієї Інструкції за підписом Голови Пробірної служби та описом вкладень.

6.8. Акт перевірки складається у двох примірниках, перший з яких передається до Пробірної служби, другий – вручається під підпис керівнику суб’єкта, або його заступнику, або уповноваженій субєктом особі.
« Последнее редактирование: 12.09.2013, 23:01:22 от Admin »

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
...(продовження)

VІІ. Рішення, які приймаються за результатами перевірки

7.1. Якщо керівник суб’єкта під час перевірки не усунув усіх виявлених порушень законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, на підставі акта перевірки, який складено за результатами здійснення планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів з дня завершення заходу складається припис (додаток 15) або розпорядження щодо усунення виявлених порушень законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за формою згідно з додатком 16 до цієї Інструкції.

7.2. Припис щодо усунення виявлених під час перевірки порушень законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням складається у двох примірниках та підписується контролером, який здійснював перевірку.

7.3. За результатами перевірки відповідно до виявлених порушень Головою Пробірної служби або його заступником приймаються рішення про:
7.3.1. Видання суб’єкту обов’язкового для виконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень;
7.3.2. Накладення на винних осіб адміністративних стягнень;
7.3.3. Застосовування штрафних санкцій відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»;
7.3.4. Передання матеріалів перевірки стосовно дій осіб, що містять ознаки злочину, правоохоронних або податкових органів;
7.3.5. Передання матеріалів перевірки до органу управління суб’єкта (за наявності).

ДЖЕРЕЛО: Державна пробірна служба України
http://www.assay.gov.ua/denj1.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/1257d3091b5ce297c2257bb00042a7dd?OpenDocument

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
Зауваження та пропозиції Союзу ювелірів України, подані 19.08.2013 р.:
Як вбачається з Проекту та Аналізу регуляторного впливу (АРВ), запропоновані розробником норми спрямовані на вдосконалення порядку проведення перевірок Пробірною службою суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

Водночас, визначені в АРВ цілі державного регулювання вже досягнуті у чинному наказі Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. №1519 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням». А саме, чинним наказом Мінфіну встановлений порядок проведення перевірок Державною пробірною службою, затверджені типові форми документів щодо проведення перевірок. Порядок відбору зразків продукції та проведення експертиз здійснюється Державною пробірною службою відповідно до ст. 13-17 Закону України від 05.04.2007 р. №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Для вирішення описаних в АРВ проблем немає необхідності у прийнятті нової редакції Інструкції, як це запропоновано розробником. Достатнім буде внесення змін до чинного наказу Мінфіну від 22.12.2008 р. №1519.

Зауважуємо, що ряд положень Проекту не відповідають законам України. Зокрема, в абзаці 6 п.п. 5.4.1. п. 5.4. Проекту Інструкції розробником пропонується встановити, що «у випадку виявлення ювелірних та побутових виробів без відбитків державних пробірних клейм контролер складає акт відбору ювелірних виробів, згідно з додатком 4 до цієї Інструкції. Відібрані вироби упаковуються матеріально відповідальною особою у присутності контролера, опечатуються печаткою Пробірної служби і передаються на зберігання посадовій особі суб’єкта. Опечатані вироби з примірником акта відбору подаються суб’єктом до Пробірної служби в строк та за адресою, зазначеними в акті».
Відповідно до п. 6 ст. 14 Закону України від 05.04.2007 р. №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не суб`єкт господарювання, а посадова особа,  яка відбирає зразки продукції для експертизи (випробування), забезпечує їх збереження і своєчасність доставки до місця здійснення експертизи (випробування). Відповідно до п. 1 ст. 14 цього Закону посадовою особою, яка відбирає зразки продукції, є посадова особа органу державного нагляду (контролю). Згідно з п. 2 ст. 16 цього Закону витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, фінансуються за рахунок органу державного нагляду (контролю).

Суб`єкти господарювання не повинні витрачати власні кошти для доставки відібраних проб і зразків продукції до м. Києва для подання на експертизу до Пробірної служби.

Перекладання на суб`єктів господарювання встановлених законом обов`язків посадових осіб Пробірної служби України не відповідає принципам доцільності, адекватності та збалансованості державної регуляторної політики, а також нормам ст. 14, 16 Закону України від 05.04.2007 р. №877-V.

Крім того, згідно з абз. 1 п. 4 ст. 22 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», суб`єкти господарювання несуть відповідальність за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які мають відбиток підробленого державного пробірного клейма. Без проведення експертизи неможливо встановити, чи нанесений на виріб відбиток державного пробірного клейма є справжнім, чи підробленим.

Тому у Проекті доцільно передбачити, що для експертизи відбираються не тільки ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, які не мають відбитків державного пробірного клейма, а й ті, що мають відбитки державних пробірних клейм, щодо справжності яких є обґрунтовані сумніви.

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
Зауваження та пропозиції, подані Союзом ювелірів України 09.09.2013 р.

Звертаємо особливу увагу на те, що в Проекті не охоплений ряд важливих питань, які впливають на ефективність державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, та які визначені згідно з законом.
Зокрема, у Проекті не визначений порядок проведення Державною пробірною службою випробувань, контрольних аналізів матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів, що містять дорогоцінні метали, експертизи дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм, а також порядок відбирання зразків продукції (крім порядку відбирання ювелірних та побутових виробів без відбитків державного пробірного клейма, до якого висловлені зауваження щодо невідповідності нормам Закону України від 05.04.2007 р. №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

Водночас, згідно з п. 27 ст. 1 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» державний пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – перевірка відповідності виробів вимогам чинних нормативно-правових актів (державних стандартів, технічних умов, положень, правил) у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, наявності на виробах відбитка (відбитків) державного пробірного клейма, міжнародного або іноземного клейма погодженого зразка, іменника та їхньої відповідності встановленим вимогам і правилам, а також відповідності вставки (вставок) із дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику.
Відповідно до абзаців 5, 6 пункту 2 статті 15 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, та державні установи пробірного контролю в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, провадять випробування, контрольні та арбітражні аналізи матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів, що містять дорогоцінні метали, за заявками суб'єктів господарювання, фізичних осіб та зверненнями правоохоронних органів; експертизи дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм.
Без урахування в Проекті визначених законом функцій і повноважень Державної пробірної служби державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів з них буде неефективним, що негативно вплине на рівень захисту прав споживачів.

Проект спрямований насамперед на запровадження контролю за документальним забезпеченням та обліком операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням і незначною мірою впливає на рівень захисту прав споживачів, тому є малозначущим з точки зору інтересів суспільства.
У свою чергу, оператори ювелірного ринку – фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку, у разі прийняття Проекту зазнаватимуть надмірного адміністративного тиску. Адже встановлений для таких фізичних осіб-підприємців спрощений порядок обліку згідно з Податковим кодексом України та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не передбачає ведення бухгалтерського обліку за цілим рядом показників, державний контроль за якими, згідно з Проектом, та накладання штрафів за порушення покладаються на Державну пробірну службу.
Зауважуємо, що у Проекті Інструкції враховані тільки ті об`єкти та питання державного пробірного контролю, за результатами перевірок яких Державна пробірна служба має повноваження накладати штрафи за порушення згідно з ч. 2 ст. 189-1, ст. 244-1 КУпАП, ст. 22 Закону України №637/97-ВР.

У зв`язку з викладеним вище пропонується:

1)   Проект відкликати та доопрацювати;
2)   доповнити Проект Інструкції положенням, згідно з якими під час проведення перевірок Державною пробірною службою перевіряються відповідність виробів вимогам чинних нормативно-правових актів (державних стандартів, технічних умов, положень, правил) у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, наявності на виробах відбитка (відбитків) державного пробірного клейма та його справжності, іменника виготовлювача (для виробів вітчизняного виробництва), а також відповідності вставки (вставок) із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику;
3)   доповнити Проект Інструкції положенням, згідно з яким під час проведення перевірок посадові особи Державної пробірної служби мають право відбирати та доставляти до місця проведення експертизи ювелірні та побутові вироби з відбитком державного пробірного клейма, у справжності якого є обґрунтовані сумніви, а також вироби, які мають вставки з дорогоцінного каміння, що не відповідають назві, вказаній на товарному ярлику (етикетці). При цьому відповідність вказаним у товарному ярлику (на етикетці) показникам якості та характеристик вставок дорогоцінного каміння оцінюються без руйнування виробу в закріпленому стані, на місці проведення перевірки, з урахуванням якості та характеристик, визначених до моменту закріплення вставки з дорогоцінного каміння у виріб;
4)   положення Проекту Інструкції щодо здійснення Державною пробірною службою контролю за документальним забезпеченням та веденням обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння поширити виключно на підприємства, які зобов`язані вести бухгалтерський облік відповідно до норм Податкового кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».