Автор Тема: Проект: признание иностранных и международных пробирных клейм  (Прочитано 5675 раз)

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., № 9, ст. 34 із наступними змінами) такі зміни:
1. Пункт 23 статті 1 викласти в такій редакції:
"23) клеймування – пробірно-технологічна операція нанесення на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів відбитку державного пробірного клейма або пробірного клейма, що визнається в Україні на підставі міжнародних договорів. Не підлягають обов'язковому клеймуванню в органах, які здійснюють державний пробірний контроль напівфабрикати і зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі і монети; дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних металів і призначені для наукових, виробничих, медичних та інших цілей; ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів з відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні на підставі міжнародних договорів".

2. Абзац сьомий частини першої статті 3 викласти в так ій редакції:

"випробування, аналіз та клеймування ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів державним пробірним клеймом або пробірним клеймом, що визнається в Україні на підставі міжнародних договорів".

3. Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"2. Ввезення в Україну ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів суб'єктами господарювання провадиться за умови їх наступного обов'язкового клеймування в органах, які здійснюють державний пробірний контроль (крім виробів з відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні на підставі міжнародних договорів)".

4. Частину п’яту статті 14 викласти в такій редакції:

"5. Торгівля ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів здійснюється суб’єктами господарювання на території України тільки за наявності відбитків державного пробірного клейма або пробірних клейм, що визнаються в Україні на підставі міжнародних договорів".

5. Абзац третій частини другої статті 15 викласти в такій редакції:

"обов'язкове клеймування всіх ввезених на територію України юридичними та фізичними особами ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів з метою їх реалізації (крім ввезених для власних потреб або з відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні на підставі міжнародних договорів); клеймування провадиться за наявності митної декларації та документа про сплату ввізного мита".

6. Абзац другий частини четвертої статті 22 викласти в такій редакції:

"за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з доро гоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма (крім виробів з відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні на підставі міжнародних договорів) або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма або мають відбиток пробірного клейма, що визнається в Україні на підставі міжнародних договорів, який підроблено, – сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

Источник: Государственная пробирная служба Украины, http://www.assay.gov.ua/w/assaygovua.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/fd568d0bee184b57c2257b010002dc54!OpenDocument
 

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
З метою приєднання України до Конвенції про випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів (Віденська Конвенція 1972 року) Державною пробірною службою України підготовлено проект Закону України "Про приєднання України до Конвенції про випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів".

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про міжнародні договори України" у разі внесення пропозицій щодо укладення міжнародного договору України, який встановлює інші правила, ніж ті, що містяться в актах законодавства України, до них додаються у формі порівняльних таблиць пропозиції щодо внесення змін до відповідних актів законодавства України або пропозиції щодо прийняття нових актів законодавства України.
Оскільки названою Конвенцію встановлюються правила, що не передбачені в актах законодавства України, зокрема визнання клейм Конвенції та звільнення від обов’язкового випробування і клеймування виробів з дорогоцінних металів у договірних державах, Державною пробірною службою України підготовлено відповідні зміни до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".

2. Мета і шляхи її досягнення
Проект Закону України за безпечує визнання на території України відбитків пробірних клейм на підставі укладених нею міжнародних договорів.
Прийняття запропонованого Закону України дозволить здійснювати на Україні реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів з відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні на підставі міжнародних договорів, а також їх клеймування пробірними клеймами, що визнаватимуться у договірних державах.

3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері є:
Закон України від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (із змінами);

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 462/2011 "Про Положення про Державну пробірну службу України";
Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 244 "Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття зазначеного Закону не потребує додаткових фінансових та матеріальних ресурсів.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта не зачіпає права та інтереси інших органів влади.

6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не визначає вплив на регіональний розвиток.

7. Запобігання корупції
В проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних д ій.

8. Громадське обговорення
Проект акта не потребує консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта підпадає під дію Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Метою прийняття цього регуляторного акта є встановлення на законодавчому рівні можливості обігу ювелірних виробів з відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні на підставі міжнародних договорів та стимулювання експорту вітчизняної ювелірної продукції за кордон. Для цього в проекті законодавчого акту передбачено:

можливість клеймування в Україні пробірними клеймами, що визнаються на підставі міжнародних договорів;
звільнення від обов’язкового клеймування в Україні ввезених ювелірних виробів з відбитками пробірних клейм, що визнаються на підставі міжнародних договорів;
дозвіл на реалізацію в Україні ювелірних виробів з відбитками пробірних клейм, що визнаються на підставі міжнародних договорів
Викладене вище не може бути вирішене за допомогою ринкових механізмів, а тому потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного законодавчого акта.
Досягнення визначених цілей не передбачає додаткових організаційних заходів та не потребує додаткових витрат коштів державного бюджету. Реалізація проекту Закону України не може привести до неочікуваних результатів, які унеможливлюють позитивний ефект від її впровадження.

11. Прогноз результатів
Набрання Законом чинності дасть право здійснювати реаліз ацію на території України ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів з відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні на підставі міжнародних договорів без їх випробування і клеймування державним пробірним клеймом. Закон надасть можливість клеймування на Україні виробів з дорогоцінних металів вітчизняного виробництва пробірними клеймами, що визнаються в договірних державах з метою їх подальшої реалізації без додаткових процедур пробірного контролю на території цих держав, що сприятиме збільшення експорту та виходу українських виробників ювелірної продукції на світові ринки.

Голова

Державної пробірної служби України М. Назимок

«____» _____________ 2013 р.

Источник: Государственная пробирная служба Украины, http://www.assay.gov.ua/w/assaygovua.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/6db85d2a09a0d12ec2257b010003704c!OpenDocument

Cast

 • Newbie
 • *
 • Сообщений: 5
Суть я уловил. Это делается для того чтобы те,кто возят контрабас и ставят украинский именник,смогли на товаре ставить левое европейское клеймо и свободно торговать внутри страны.Всё равно европейское клеймо у нас никто не сможет проверить.Пробирная нарочно умывает руки и делает вид,что всё хорошо.Совести у них нет!это вместо того,чтобы нашего мелкого производителя поддержить,они нам и запрет работать с ломом и обменным фондом,и обязательную регистрацию.А чёрным и серым импортёрам европейское клеймо и зелёный свет.Вот это государственный орган! Всем органам орган! >:(